Parveen Shakir

taqayya

Parveen Shakir

Karachi, Sindh, Pakistan

1952-1994
so ab ye shart-e-hayāt Thahrī
ki shahar ke sab najīb afrād
Top Urdushayar.com